O mne / BIO

Nataša Húsková je umelkyňa v slobodnom povolaní v Bratislave. Vyštudovala vizuálnu komunikáciu na École régionale des Beaux-Arts v Saint-Étienne vo Francúzsku, ktorú ukončila v roku 2005 s diplomom D.N.S.E.P. (Diplome national superieur d´expression plastique). V rámci výmenného pobytu strávila jeden semester v ateliéri plagátu Piotra Kunca na Akadémii výtvarných umení v Krakowe. Neskôr absolvovala dvojročný program v ateliéri voľnej grafiky u prof. Roberta Jančoviča na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2014 –2016). Inšpiráciu získavala aj počas niekoľkých rezidenčných  pobytov v parížskom Cité Internationale des Arts.

Vo svojej výtvarnej tvorbe používa rôzne techniky od grafických, ako je litografia, sieťotlač, suchá ihla, lept až po rôzne kombinované techniky, koláže, akryl na plátne, olejomaľba a experimentovanie s keramikou. V jej tvorbe je dominantná kresba. Všetky jej práce charakterizuje umelecká skratka a všadeprítomný aforizmus, či už ide o zobrazenie situácií každodenného života alebo riešenie závažných problémov, ako je ochrana životného prostredia alebo pomoc znevýhodneným ľuďom.  

Samostatnú výstavu mala v roku 2017 vo Francúzskom inštitúte v Bratislave, inak sa zúčastnila viacerých skupinových výstav organizovaných Spolkom výtvarníkov Slovenska v Bratislave, Prahe, Viedni a Paríži.

Natasa Huskova is a free-lance artist in Bratislava, Slovakia. She studied visual communication at School of Art and Design in Saint Etienne, France graduating in 2005 with D.N.S.E.P. diploma (Diplome national superieur d´expression plastique). As part of a student exchange program she spent one semester at the poster design atelier of Piotr Kunce at Krakow Art Academy. Later she participated in a two-year program at the Atelier of Printmaking, Academy of Visual Arts Bratislava with prof. Robert Jančovič (2014 –2016). She benefited from several residencies at the Cité Internationale des Arts in Paris.

In her artwork she is using different techniques ranging from graphic ones like lithography, silk screen, acid etching to various mixed techniques, collages, acrylic on canvas, oil painting and experimenting with ceramics. Drawing is dominant in her art. What characterises all her works is an artistic abbreviation and omnipresent aphorism whether depicting simple daily life situations or dealing with serious issues like environmental protection or assistance to disadvantaged people.

Natasa had a solo exhibition at the French Institute in Bratislava in 2017, otherwise she participated at several group exhibitions organized by Slovak Association of Visual Artists in Bratislava, Prague, Vienna and Paris.