Výstavy / Exhibitions

samostatné výstavy / solo exhibitions

ÚČASŤ NA KOLEKTÍVNYCH VÝSTAVÁCH /
PARTICIPATION IN COLLECTIVE EXHIBITIONS

Súborná výstava slovenských umelcov v Cité Internationale des Arts v Paríži „A la recherche d’une identité, Rétrospective des artistes-résidents slovaques,“ január 2017.

Slovenské umenie v Cité internationale des arts, Francúzsky inštitút, Bratislava, marec 2017

STRETNUTIE, výročná prezentácia tvorby členov Spolku výtvarníkov Slovenska (SVS), Galéria Slovenského rozhlasu v Bratislave, jún 2015

STRETNUTIE, Členská výstava Spolku výtvarníkov Slovenska, Galéria Slovenského rozhlasu, Bratislava, apríl – máj 2014

Die künstlerischen Parallelen XII, Spolok výtvarníkov Slovenska, Slovenský inštitút Viedeň, február – marec 2014

Výstava slovenského umenia v Cité internationale des arts  v Paríži, reinštalácia parížskej výstavy účastníkov rezidenčných pobytov, Dom umenia Bratislava, Spolok výtvarníkov Slovenska, február-marec 2012

VÝTVARNÉ PARALELY X: výstava mladých, Spolok výtvarníkov Slovenska; Galéria Silencium, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, december 2011 – január 2012

Výstava slovenského umenia v Cité internationale des arts  v Paríži, jún 2011

POCTA VLADIMÍROVI KOMPÁNKOVI, Dom umenia Bratislava, Spolok výtvarníkov Slovenska, marec 2011 

VÝTVARNÉ PARALELY VIII, výstava mladých slovenských umelcov,  Spolok výtvarníkov Slovenska, Bratislava,  október 2009  Slovenský inštitút Praha, január 2010

Účasť na Medzinárodnom grafickom bienále v Moskve, MOSCOW INTERNATIONAL BIENNIAL OF GRAPHIC ART Golden Bee, 2006 a 2008

Collective exhibition of Slovak artists at the Cité Internationale des Arts in Paris „A la recherche d’une identité, Rétrospective des artistes-résidents slovaques,“ January 2017.

Slovak Art at the Cité Internationale des Arts, French Institute, Bratislava, March 2017

MEETING, Annual Presentation of New Works by Members of the Association of Slovak Artists, Slovak Radio Gallery, Bratislava, June 2015

MEETING, Member Exhibition of the Association of Slovak Artists, Slovak Radio Gallery, Bratislava, April – May 2014

Die künstlerischen Parallelen XII, Association of Slovak Artists, Slovak Institute Vienna, February – March 2014

Exhibition of Slovak Art at the Cité Internationale des Arts in Paris, reinstallation of the Paris exhibition of participants in residencies, Dom umenia Bratislava, Association of Slovak Artists, February – March 2012

ART PARALLELS X: Youth Exhibition; Association of Slovak Artists; Silencium Gallery, Pan-European University, Bratislava, December 2011 – January 2012

Exhibition of Slovak Art at the Cité Internationale des Arts in Paris, June 2011

TRIBUTE TO VLADIMÍR KOMPÁNEK, Dom umenia Bratislava, Slovak Artists‘ Association, March 2011

ART PARALLELS VIII, Exhibition of Young Slovak Artists, Association of Slovak Artists, Bratislava, October 2009, Slovak Institute Prague, January 2010

Participation in the MOSCOW INTERNATIONAL BIENNIAL OF GRAPHIC ART Golden Bee, 2006 and 2008

Fotogaléria / Gallery