Pauza na kávu / coffee break

Obrazy Nataše Húskovej, aj keď vznikli v rôznych obdobiach, rôznymi technikami, majú predsa jednotný výraz. Sú absurdnou výtvarnou groteskou zloženou zo zlomkov našej tragikomickej existencie. Odkaz a posolstvo ich autorky je ukryté vo výrečných a vtipných epigramoch ako poézia, ktorá sa tvári iba na to, čím naozaj je.

Robert Kirchhoff, filmový režisér

Les tableaux de Nataša Húsková, même si créés dans différentes périodes et avec différentes techniques, ont une unité. C’est une absurdité grotesque composée de morceaux de notre existence tragicomique. Le message de l’auteur est caché dans des épigrammes drôles comme une poésie qui montre ce qu’elle est.

Robert Kirchhoff, réalisateur de films documentaires

Francúzsky inštitút na Slovensku vás pozýva na výstavu „PAUZA NA KÁVU slovenskej výtvarníčky Nataše Húskovej, absolventky École Régionale des Beaux-Arts vo francúzskom Saint-Étienne. Už v názve navrhnutom autorkou je výzva, či prosba, aby sme sa na chvíľu zastavili a zamysleli nad vecami, ktoré nás obklopujú.

Galéria Francúzskeho inštitútu
Sedlárska 7, Bratislava
Od 17. januára do 3. februára 2017
vernisáž 17. januára 2017 o 18.00 hod.

Nataša Húsková kombinovala štúdium vo Francúzsku a na Slovensku. Na École régionale des Beaux-Arts v Saint-Étienne sa venovala hlavne grafickej tvorbe a v oblasti vizuálnej  komunikácie získala Diplôme national supérieur d‘expression plastique. V Bratislave absolvovala štúdium andragogiky a marketingovej komunikácie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Plagátovej tvorbe sa venovala v rámci semestrálneho pobytu na Akadémii výtvarného umenia v poľskom Krakove. Absolvovala doplnkové štúdium na VŠVU v Bratislave, Katedre grafiky a iných médií v ateliéri voľnej grafiky Prof. Róberta Jančoviča.

Autorka v súčasnosti žije v Bratislave a venuje sa voľnej umeleckej tvorbe. Svoje práce vystavovala na kolektívnych výstavách na Slovensku a v zahraničí. Umelecké inšpirácie získala aj v rámci niekoľkých rezidenčných pobytov v ateliéri v Cité International des Arts v Paríži. Práve v týchto dňoch vystavuje svoje diela v Cité v rámci súbornej výstavy slovenských umelcov „À la recherche d’une identité. Rétrospective des artistes-résidents slovaques“

Charakteristickou črtou jej prác je to, že sa nikdy nevyhýbala zaujať kritický postoj k závažným témam týkajúcim sa konzumnej spoločnosti, ekológie a pomoci sociálne slabším. Vo svojej tvorbe sa nebojí ironizovať vzťahy, ale aj pousmiať sa počas chvíľky pohody pri káve, či už je to v parížskej alebo bratislavskej kaviarni. Francúzske a slovenské motívy žijú v jej tvorbe v harmonickej symbióze. Do koláže pridá obrázok z časopisu, text z novín, občas prebleskne stručný francúzsky názov.

Výstava je koncipovaná tak, aby ukázala umelecký vývoj v technikách tvorby a témach.

Časť s grafickými prácami, kolážami a kresbami sleduje vývoj od študentských prác po dnešok. Pre umelkyňu je charakteristické experimentovanie s veľkými formátmi sieťotlače – ON MANGE, TRAVERSER DANS UN NUAGE DE POLLUTION, HANDICAP ISOLATION. Najnovšou prácou je kolorovaná sieťotlač IN OIL na ktorú ju inšpirovali aktivity americkej organizácie na ochranu prírody na Aljaške.

Technika litografie je zastúpená dvomi verziami úsmevnej grafiky NECHTY…, linoryt predstavujú letné inšpirácie PLÁŽ ŽENY, PLÁŽ MUŽI, s kolážou sa autorka hrá v NOVINOVOM CHAMELEÓNE, či NOSOROŽCOVI. Séria veselých kresieb je návrhom ilustrácií k poviedke autorky Dáši Slovákovej s názvom TAJOMSTVÁ SLEČNY KLÁRY.

Druhá časť výstavy je koncipovaná z novších diel vytvorených kombinovanou technikou. Titulom AU CAFE vyjadruje kontrast medzi posedením pri nenútenom rozhovore a náhlivosťou doby.

Všade je prítomná výrazová skratka, vypointovanie myšlienky. Témy môžu byť veľmi rôznorodé – jednoduché vzťahové situácie, napríklad v diptychu SPOLU a VOĽNÝ PÁD, alebo ELLE ET LUI, či na obraze VO VANI. Úsmev vyvolávajú bláznivé príbehy príšerky KRAKEN a imaginárneho JUPITERA. Minimalistickými prostriedkami autorka vystihuje ucelený mikropríbeh. Útržky nájdených drobností zjednocuje na plátne jemne načrtnutou kresbou. Charakteristickou črtou týchto pestrofarebných diel je pevne vedená linka, ktorá poukazuje hlavne na kresliarsku zručnosť.

Konzistentný obrazový jazyk autorky vystihujú zjednodušené formy. Dvojdimenzionálne situácie prevedené akoby detským spôsobom opätovne zvýrazňujú plytkosť konzumného spôsobu života. Vyobrazenie vlastnej verzie populárnej kultúry poukazuje na dominanciu médií a zábavy v našej súčasnosti. Prostredníctvom deformovaných až groteskne vyobrazených scén umelkyňa nabáda na úsmevné zamyslenie sa.

Čierne postavy rôznych veľkostí patria k autorskej symbolike. Ešte v začiatkoch svojej tvorby Nataša Húsková charakterizovala svoju čiernu postavu ako vyhorenú. Je zámerne načrtnutá len v obrysoch, aby neodvádzala pozornosť od hlavnej myšlienky, ktorú chce výtvarne vyjadriť. Postava je len sprostredkovateľom postoja k aktuálnemu dianiu. Opakovanie postáv, obrazov a vzorov, či je to v grafických prácach, kolážach alebo dielach vytvorených kombinovanou technikou nasvedčuje o vyprofilovanom originálnom štýle umelkyne.

Eduard Šelestiak
kurátor výstavy

L’Institut français de Slovaquie vous invite à l’exposition « PAUSE CAFÉ » de l‘artiste slovaque Nataša Húsková, diplômée de l‘École régionale des Beaux-Arts de Saint-Étienne. Le titre choisi par l’artiste propose de s’arrêter, de prendre un instant et d’observer. 

Galerie de l’Institut Français de Slovaquie
Sedlárska 7, Bratislava
Du 17 janvier au 3 février 2017
Vernissage : mardi 17 janvier à 18h

Nataša Húsková a étudié simultanément en France et en Slovaquie. Elle a suivi des études d’arts graphiques à l’École régionale des Beaux-Arts de Saint-Étienne dans le domaine de la communication visuelle où elle a obtenu le Diplôme national supérieur d’expression plastique. À Bratislava elle a complété ses études en communication marketing et andragogie à la Faculté des lettres de l’Université Comenius. Pendant son séjour à Cracovie à l’Académie des arts en Pologne, elle s’est vivement intéressée à l’affiche. Elle a complété son cursus d’études supérieures à l’Académie des Beaux-Arts de Bratislava au département « gravure et autres médias » à l’atelier de gravure libre du professeur Róbert Jančovič.

L’auteur vit à présent à Bratislava et s’occupe de la création libre. Elle a exposé ses travaux à des expositions collectives en Slovaquie et à l’étranger. Elle a trouvé de l’inspiration pendant des séjours en résidence à la Cité internationale des Arts à Paris. Elle expose en ce moment à la Cité dans le cadre de l’exposition « À la recherche d’une identité » – rétrospective des artistes résidents slovaques.

Le trait caractéristique de son travail est de poser un avis critique sur des sujets sensibles, notamment la société de consommation, l’écologie ou l’aide aux personnes défavorisées. Elle n’a pas peur d’ironiser les relations mais aussi de sourire pendant un moment dans un café à Bratislava ou Paris… Les motifs français et slovaques sont en harmonie dans son travail. Dans ses collages, s’entremêlent des images des magazines ou des textes des journaux français, un titre succinct en français ressortit parfois de son tableau.

L’exposition permet de visualiser le développement des techniques et des sujets.

La partie travaux graphiques, collages et dessins montre le développement depuis ses études jusqu’aujourd´hui. Caractéristiques sont ses expérimentations en grands formats de sérigraphie – ON MANGE, TRAVERSER DANS UN NUAGE DE POLLUTION, HANDICAP ISOLEMENT.

Ses nouveaux travaux sont intitulés DANS L’HUILE et inspirés par le travail d’une organisation de protection d’animaux à Alaska. Lithographie ONGLES, gravure PLAGE FEMMES, PLAGE HOMMES, collage CAMÉLEON ou RHINOCEROS. La série de dessins drôles est une proposition pour illustrer les histoires de Dáša Slováková SECRETS DE MADEMOISELLE CLAIRE.

La deuxième partie est constituée de nouveaux travaux en technique mixte. Titre AU CAFÉ montre le contraste entre un débat tranquille et la rapidité du monde autour.

Le raccourci d’expression et d’idée est omniprésent dans son travail. Les sujets sont divers – simples situations de couples comme dans ENSEMBLE, CHUTE LIBRE, ELLE ET LUI ou DANS LE BAIN. Les histoires de KRAKEN ou JUPITER nous font sourire. Avec des moyens minimalistes l’artiste obtient une micro-histoire complète. Les petits détails qu’on remarque sur ses toiles sont unis d’un dessin fin. Caractéristique de ces œuvres colorées est un trait ferme démontrant l’habileté de l’artiste en techniques d’illustration et de dessin.

Le langage visuel consistant de l’artiste s’exprime en formes simples. Les situations en deux dimensions réalisées en style de peinture presque enfantine soulignent à nouveau le caractère superficiel de la vie dans une société de consommation. La représentation de sa propre version de la culture populaire signale à la domination  des médias et du divertissement dans le monde d’aujourd’hui. Utilisant des scènes déformées et grotesques l’artiste nous prie de sourire et penser.

Les figures noires de tailles différentes appartiennent à la symbolique de l’auteur. Dans ses débuts Nataša a caractérisé une figure noire comme « brulée ». Elle est composée intentionnellement de contours pour ne pas se détourner de l’idée principale. La figure nous amène vers la situation. La répétition des figures, des situations et des images dans ses travaux graphiques, collages ou œuvres en technique mixte suggère l’originalité du style bien profilé de l’artiste.

 

Eduard Šelestiak
commissaire d’exposition